|

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА

 Б Ъ Л Г А Р С К А   Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П О   В Д И Г А Н Е  Т Е Ж Е С Т И

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА

И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 г

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

                                   95


1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

 

1.1.      ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ЗА ЦЕЛ:

1.1.1.    да направят преглед на състоянието и стимулират развитието на спорта “Вдигане на тежести";

1.1.2.    да съдействат за повишаване на спортното майсторство на българските щангисти;

1.1.3.    да осъществяват обмена на положителен опит между клубовете, спортните училища, състезателите, треньорите, деятелите и съдиите от страната;

1.1.4.    да отразят актуалните промени в развитието на спорта и в частност на вдигането на тежести в Р. България.

 

1.2.       ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ЗА ЗАДАЧИ:

1.2.1.    да излъчат шампионите на Р.България в отделните упражнения и двубоя, а така също и победителите в отборното класиране за всички възрастови групи през 2020 година;

1.2.2.    да покажат състоянието и нивото на постиженията в отделните категории за всички възрастови групи;

1.2.3.    да послужат за изява на млади и талантливи състезатели и състезателки, които да се включат в разширените състави на националните отбори за участие във всички световни и европейски първенства през 2020 година;

1.2.4.    да мобилизират силите на треньори, състезатели и деятели от цялата страна, за достойно представяне на българските щангисти на международния подиум.

 

2. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1.       УС на БФВТ приема държавен спортен календар за 2020 година и настоящата наредба, които ще бъдат изпратени своевременно до всички клубове по вдигане на тежести от страната.

2.2.             Държавните първенства се организират от БФВТ със  съдействието на спортните клубове по места. Те се провеждат съгласно изискванията на състезателния правилник по вдигане на тежести и настоящата наредба.

 

2.3.       Мястото за провеждането на всяко първенство се договаря предварително с ръководствата на клубовете, изявили желание за това. При наличието на няколко кандидати УС на БФВТ назначава комисия, която се произнася за окончателното решение по въпроса. Тя изхожда от следните изисквания към домакините:

2.3.1.    да са осъществени предварителни разговори от тях с ръководствата на местните спортни бази, относно възможностите им за обезпечаване на всички условия за провеждането на дадено първенство, съгласно изискванията на Техническия правилник и Наредбата на БФВТ;

2.3.2.    да предложат подходяща спортна зала за състезание и зала за разгряване с минимум 5 подиума , които да създават условия за нормално протичане на съответното държавно първенство;

2.3.3.    за първите и последните Държавно първенство тези зали да имат възможности за отопление;

2.3.4.    за първенствата през летния период, да се предостави спортна зала с възможност за вентилация;

2.3.5.    да притежават или осигурят своевременно в залата за разгряване най-малко 5 оборудвани щанги с минимум 180 кг всяка;

2.3.6.    да предоставят на участващите клубове такива цени за хотел и храна на състезатели и треньори, които да са в рамките на техните възможности;

2.3.7.    да осигурят на нуждаещите се участници в съответното първенство задължително сауна с кантар, които да се намират в близост до мястото на провежданото състезание;

2.3.8.        при равни показатели - предимство имат тези клубове, които са успели да набавят и формират самостоятелно награден фонд за участниците в съответното първенство.

2.4.             За всяка проява от държавния спортен календар, председателя на Съдийската колегия на БФВТ назначава жури и съдийски апарат.

2.5.             Същият е длъжен, до 15 дни преди всяко състезание, да уведоми персонално всяко лице, което ще бъде включено в този състав и получи неговото потвърждение за приемане изискванията за съдийство.

 

2.6.             БФВТ, чрез своите структури, обезпечава окончателното оформяне на залите за състезание и подпомага домакините при оборудване на залата за разгряване и тази за провеждане на състезанията с необходимата техника,  уреди и пособия.

 

         3. МАТЕРИАЛНО - ФИНАСОВИ УСЛОВИЯ

3.1.  Организационните разходи за провеждане на проявите от държавния спортен календар през 2020 година се поемат от БФВТ. Към тях се отнасят разходите за съдиите, наеми за зали, сауна, транспортни разходи за преноса на уреди и пособия, награди  и др.

3.2.      В тези разходи са включени й средствата, необходими за реализацията на т.2.6.

3.3.      Издръжката на всички състезатели и треньори по време на държавните лични и държавните лично-отборни  първенства е за сметка на техните клубове и се осъществява със средствата, които държавата чрез ММС им предоставя за дейност -  ежегодно на траншове.

3.4. По време на провеждането на Държавното лично и Държавните отборни първенства, могат да бъдат допускани за участие извън класирането и чуждестранни състезатели след заплащане на такса от 15 евро на човек. Получените средства се внасят по сметката на БФВТ.

 

4.   ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1.       В първенствата през 2020 г имат право да участват всички клубове по вдигане тежести от страната, които са:

  вписани в регистъра на БФВТ;

платили членския си  внос в размер на 120 лева до края на м. Януари 2020 година;

   платили по 6 лева личен членски внос за всеки картотекиран състезател.

 

(Ново-регистрираните клубове осъществяват тези действия в 14 дневен срок след приемането им за  член на сдружението от УС на БФВТ.)

 

 

4.2.       Състезателите трябва да отговарят на следните възрастови изисквания / календарна възраст /:

 

 

 

4.2.1.   МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - от минимум 11 до 13 години, т.е. родени през     2007,2008 и 2009  година.

4.2.2.   КАДЕТИ И КАДЕТКИ - 1 - от минимум 13 до 15 години, т.е. родени през   2005, 2006  и 2007 година.

4.2.3. КАДЕТИ И КАДЕТКИ - 2  - от минимум 13 до 17 години, т.е. родени през       2003, 2004,2005, 2006 И 2007 година.

4.2.4.  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - от минимум 15 до 20 години, т.е.  родени през    2000, 2001, 2002,2003, 2004 И 2005 година.

4.2.5. МЪЖЕ И ЖЕНИ - от минимум 15 до 40 годишна възраст, т.е. родени от 1980   до   2005  година.

                                                               

 

4.3.          В лично-отборните първенства клубовете от страната имат право да участват:

4.3.1.     с не повече от двама състезатели в една категория, без ограничение на дублираните;

 

4.3.2.    без ограничения за минималния брой на състезателите от един отбор, т.е. те могат да участват й с по един състезател във възрастова група.

 

4.4.          Максималния брой на участниците от един отбор за всички възрастови групи в двата пола е 8 състезатели за момичета и момчета и 10 за останалите възрастови групи.

 

4.5.          Всеки състезател има право да вземе участие само в една от категориите на дадена възрастова група. Същият няма право да участва в друга възрастова група в рамките на едно първенство, т.е. всеки състезател може да участва един път за личния шампионат и по един път в І-я и ІІ-я кръг на лично-отборните първенства, независимо от възрастовата група.

 

4.5.А. До участие в държавните първенства няма да бъдат допускани състезатели, чийто предварително заявен   двубой е по-малък от съответния норматив.

 

4.6.          Към всеки пълен отбор могат да бъдат заявени по двама резервни състезатели, които трябва да бъдат маркирани с /Р/ преди изписване на имената им. За държавните лични първенства (шампионатите) резерви не се заявяват.

 

4.7.          Клубове, които в дадена възрастова група на държавните отборни първенства имат повече от двама състезатели над необходимия максимум за участие  могат да сформират два отбора – отбор А с пълен състав и отбор Б с най-малко 3 състезатели. Тогава, двата отбора се състезават като самостоятелни единици. В тези случаи заявките за отборите А и Б се дават отделно, а окончателното персонифициране на двата отбора се определя с последната заявка за съответното състезанието.

 

4.8.   Състезатели с двойно гражданство, от които едното българско, имат право на участие във всички Държавни лични и лично-отборни първенства.

 

4.9.   Състезатели с чуждо гражданство, но регистрирани от съответен клуб по вдигане тежести, могат да участват в Държавните лично-отборни първенства при следните условия (Чл.16. от Правилника на БФВТ):

Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или граждани на държави членки на ЕС, на страните от Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България за срок не по-малко от 6 месеца. Същите имат право да бъдат картотекирани от клуба, който ги ангажира и могат да се състезават във вътрешните първенства на страната с изключение на Държавния личен шампионат. За тях важат всички изисквания на Правилника и Наредбите на БФВТ, като в един отбор могат да бъдат включени най-много трима чужденци.

 

 

 

4.10.   В срок от 30 дни преди провеждането на първенствата от вътрешния календар на БФВТ спортните клубове трябва да изпратят имейл до БФВТ  /по образец, посочен в тази наредба/   с поименна заявка на своите участници за всяка възрастова група. Те трябва да се изписват във възходящ ред, т.е. от по-малките възрастови групи и категории към по-големите. Редно е изпращащите този документ да се убедят, че заявката е получена от представителя на БФВТ.

 

 

4.11.   На основание изпратените и отговарящи на изискванията заявки експертите на БФВТ изготвят предварителния стартов списък на участниците във всяка категория за всяка възрастова група от предстоящото първенство и го изпращат на клубовете най-късно до 20 дни преди провеждането му.

 

4.12.   Заявки, които не са изпратени в срок или не са изготвени по образеца, приложен в настоящата Наредба, няма да бъдат зачитани, т.е. няма да бъдат допускани до участие в съответните първенства състезатели на клубове, които са нарушили това изискване.

 

4.13.    

 

 

За  2020 г изискванията са следните:

 

Крайния срок за подаване на предварителните заявки за участие във всички първенства през 2020 г е до 17.00 часа на следните дати:

      за І-я кръг на държавните лично-отборни първенства за всички възрастови групи  -  04.02. 2020 г.

► за ІІ-я кръг на държавните лично-отборни първенства за всички възрастови групи  -  04.10. 2020 г.

за държавните лични първенства (шампионати) за всички възрастови групи  - 06.04. 2020 г.

 

 

 

4.14.   Най-късно до 7 дни преди провеждането на съответното  първенство от вътрешния календар - всички клубове трябва да изпратят окончателния състав на своите отбори и състезатели, които ще участват в съответното първенство. За 2020 година това са следните крайни срокове:  до 17.00 ч на 25.02 за І-я кръг; на 28.04 за ДЛШ и 27.10. 2020 г. за ІІ-я кръг.    Т.е., до тези дати те могат да коригират /чрез мейл или по телефо-на/ своя предварителен стартов списък по категории с посочените преди това резерви или между вече посочените състезатели, но не и да прибавят нови имена или да прехвърлят състезатели от една в друга въз-растова група. Ако те не направят това, то състезателите посочени като резерви автоматически отпадат от тези списъци, а всички останали стават титуляри.

 

4.15.   5 дни преди съответното състезание клубовете  ще получат на посоченият от тях имейл-адрес окончателния график за неговото протичане и окончателния стартов лист на участниците във всяка категория от всички възрастови групи. Други промени преди или по време на самото първенство няма да бъдат допускани.

 

 

4.16. При приемането на заявките от отборите за всяко първенство в стартовия лист няма да бъдат вписвани състезатели, които са заявени с постижения по-ниски от изискуемия норматив за съответната категория.

 

4.17. Всички състезатели, по време на протичането на държавните първенства, участват задължително само в своята категория и в своята възрастова група, като изключения са възможни единствено в случаите по чл.8. т.6. на тази Наредба.

 

4.18. Тегленето на жребия за участниците във всяка категория се извършва от компютърна програма.

 

 

4.19. Представянето на пред-състезателните медицински прегледи на лекаря на първенството става в деня и мястото на провеждане на състезанието - преди първата категория на съответната възрастова група.

 

4.20. Ползването на сауна по време на протичането на всички вътрешни първенства ще става само след предварителна заявка от страна на треньорите - най-късно, един ден преди това пред съответното служебно лице.

 

4.21. До един месец преди провеждането на всички държавни първенства организаторите от клуба-домакин (самостоя-телно или чрез федерацията) изпращат до всички клубове, членове на БФВТ, оферта с цени за нощувка в две или три категории хотели и стойността на храната за закуска обяд и вечеря. Тя трябва да бъде съобразена с възможностите на участниците в първенството. В офертата могат да бъдат посочени/предлагани й други услуги.

 

 

4.22. В срок до 15 дни преди провеждането на всяко държавно първенство клубовете, изхождайки от условията на оферта-та,  изпращат  заявка до клуба-домакин или направо до съответния обект, в която упоменават: точните дати и бройки лица, за които желаят да им бъдат подсигурени нощувки и  храна. На основание изпратените заявки организаторите на всяко първенство предприемат задължителни действия по тяхната реализация.

 

 

5.     КАРТОТЕКИРАНЕ, СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

 

5.1.       Картотекирането е акт, с който се предоставят състезателни права на определено физическо лице, придобиващо статута на спортист. То се извършва от клуб, на който спортиста е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие.

 

5.2.       Състезателните права дават правото на спортиста, да участва в тренировъчната и състезателна дейност  от името на клуба, който го е картотекирал.

 

5.3.       Картотекирането важи за  срок от  една календарна година. След изтичането на този срок всеки спортист може да премине без санкции от когото й да е в друг клуб, като старият клуб губи всякакви последващи облаги от обстоятелството, че същият е бил техен състезател през предходната година.

 

5.4.       При картотекирането състезателите получават регистрация само за клубна принадлежност. Това дава възможност на всеки от тях, в зависимост от интересите на спортния клуб и разпоредбите на чл. 4.2. от тази Наредба, да участва в различна възрастова група на личния шампионат и двата кръга от държавните лично-отборни първенства.

 

5.5.       Картотекирането и регистрацията на всички състезатели по вдигане тежести за 2020 година ще се извършва на три пъти:

 

5.5.1.  първо - от 14 до 16  Януари 2020 г   по приложения в тази наредба график  - за състезателите на всички клубове, чле-нове на БФВТ, които имат право да участват в първенствата на страната през 2020 година;

 

 

5.5.2.  второ - до 06. 04. 2020 г - за нови състезатели, независимо от тяхната възрастова група, които ще имат право да участват в ДЛП и  втория кръг на ДЛОП за същата година;

 

5.5.3.  трето - до 04.10. 2020 г - за нови състезатели, независимо от тяхната възрастова група, които ще имат право да участват във  втория кръг на ДЛОП за същата година;

 

5.5.4.  промяната на трансферните права на отделни състезатели, както и преотстъпванията, ще бъдат регистрирани и узако-нявани по същото време /т. 5.5.1., т. 5.5.2. и т. 5.5.3./.

 

5.6.        Второто и третото картотекиране се извършват при   спазване на  следните процедури:

 

5.6.1. до един месец преди провеждането на съответното държавно първенство (както е посочено в т. 5.5.2. и т. 5.5.3.) се подават необходимите документи (списък по образец №1, копие от лична карта или акт за раждане, молба от състезателя и декларация от родителя)  до офиса на БФВТ;

 

5.6.2. до 20 дни преди съответното първенство, на клубът, заявил желание да картотекира нов състезател, се изпраща състезателна карта, на която оторизирани лица от него попълват данните, поставя снимка и нанася периодичен медицински преглед;

 

5.6.3. в заявката на клуба (30 дни преди първенството) фигурира и ново-картотекирания състезател, като пред името му се изписва „нов”;

 

5.6.4. в денят преди участието на ново-картотекираният състезател клубът заплаща членски внос в размер на 12 лева и картата се заверява от служебното лице на БФВТ.

 

 

5.7.       За картотекирането на състезателите се изискват следните     документи:

 

5.7.1.  списък по образец №1 (виж приложението) в два екземпляра за всички състезатели на съответния клуб, без оглед на тяхната възрастова група;

 

5.7.2.  лична състезателна карта за всеки щангист, като на нея  е отразен периодичен медицински преглед и заверка за съответната година;

 

 

 

5.7.3.  за ново-регистриращите се: - освен посочените  по-горе документи й копие на лична карта или удостоверение за раждане, ако нямат възраст за лична карта;

 

5.7.4.  молба от всеки състезател с аматьорски статут  по образец от Правилника на БФВТ;

 

 

5.7.5.  декларация  от родителите на всеки състезател с аматьорски статут  /ако същият е под 18 години/ по образец приложен в Правилника на БФВТ, за това, че срещу възмож-ността тяхното дете да тренира и се обучава системно под грижите на съответните специалисти и за сметка на съответния клуб, те му предоставят безвъзмездно своите трансфер-ни права върху него;

 

 

 

 

При отсъствието на подадена молба от състезателя и декларация от родителя или настойника (ако лицето е до 18 години), той има право да участва в състезания от името на регистриралият го клуб, но може да премине в друг клуб по всяко време и без ограничения.

 

5.7.6.  действащ трудов договор за състезателите с професионален статут;

 

5.7.7.  такса от 6 лева за всяка заверка на стара картотека или възстановяване на права от минали години, както и за всеки ново- картотекиран състезател;

 

5.7.8.  ако картотекирането се извърши през годината - таксата за регистрация е в двоен размер, съответно 12 лева.

 

5.8.       Право на картотекиране, съгласно съответните клаузи от Правилника на БФВТ, имат й чужди граждани.

 

5.9.       Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват: - по взаимно съгласие, с изтичане на срока на картотекиране, при ликвидация на клуб, член на  БФВТ и съгласно разпоредбите на т. 5.7.5. от тази Наредба.

 

5.10.   Лице, което няма валиден договор със спортен клуб за съответната година и не е картотекирано, може самостоятелно и по всяко време да договаря условията за придобиване на състезателни права към определен спортен клуб.

 

 

5.11.   Състезателните права на спортист може да се прехвърлят или преотстъпят от клуба, към който той е картотекиран, към друг клуб само с изричното писмено съгласие на спортиста.

 

 

 

6.     НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА

 

 

6.1.       През 2020 година ще се проведат десет отделни ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА (ШАМПИОНАТИ) за следните възрастови групи: - момчета и момичета до 13 години; кадети-1 и кадетки-1 до 15 години; кадети-2 и кадетки-2 до 17 години; юноши, девойки до 20 години; мъже и жени. На тези първенства ще се излъчват шампионите на Р. България за отделните категории в упражненията изхвърляне, изтласкване и двубой.

 

 

 

 

6.2.       През 2020 година ще бъдат проведени десет отделни ДЪРЖАВНИ ЛИЧНО-ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА за следните възрастови групи: - момчета и момичета до 13 години; кадети-1 и кадетки-1 до 15 години; кадети-2 и кадетки-2 до 17 години; юноши и девойки до 20 години; мъже и жени.

6.2.А. През 2020 година ще бъдат проведени 4 национални турнира, съответно: Турнир  за купа „Русе” - гр. Русе, Турнир „Милен Добрев” - гр. Пловдив, Турнир „Сливен” - град Сливен, Турнир „Иван Абаджиев” - Бургас и турнир за купата на град Варна. В тях могат да участват само състезатели   поканени лично от организаторите. Тези турни-ри се провеждат по отделни наредби, а победителите в тях се определят по “Синклер” и получават възпоменателни купи, предметни, парични или други награди по начин и ред определен от спонсорите и организаторите на тези прояви.

 

6.3.        Държавни лично-отборни първенства (ДЛОП) ще се провеждат в два кръга, като крайното класиране ще се извършва по сумата от точките, които отборите са спечелили от тях.

 

6.4.       Всички държавни първенствата за съответните възрастови групи ще се провеждат в следните теглови категории:

 

 

6.4.1.  за мъже и юноши до 20 г -10 кат. - 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109

6.4.2.  за кадети до 15 и 17 г - 10 кат. - 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96 102,, +102

6.4.3. за момчета до 13 г - 8 категории - 30, 35, 40, 45, 49, 55, 61, +61

6.4.4.  за жени и девойки до 20 г - 10 кат. - 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87  

6.4.5.  за кадетки до 15 и 17 г - 10 кат. -  40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, +81  

6.4.6. за момичета  до 13 г - 8 категории - 30, 35, 40, 45, 49, 55, 59, +59

 

 

 

6.5.      При протичане на състезанията трябва да се спазват следните изисквания:

 

6.5.1.  тежестта на щангата не може да бъде по малка от тежината на съответния лост плюс двете втулки и комплект от най-малките дискове (по 1,0 кг), т.е. 22,0 кг за кадетки, девойки и жени, и 27,0 кг за кадети, юноши и мъже;

 

 

6.5.2.  всички тежести, на които могат да се правят опити на официални първенства трябва да бъдат кратни на 1.0 кг;

 

6.5.3.  нарастването на тежестта между І и ІІ и ІІ и ІІІ опит на всеки състезател е минимум  1 кг, ако няма друга заявка;

 

6.5.4.  промени на тежестите за всеки състезател могат да се извършват само до 30 секунди от началото на повикването за изпълнение на съответния опит, независимо дали то е от една или две минути;

 

6.5.5.  преди изпълнението на първия си опит всеки състезател има право на две пропускания на тежести, а преди втория и третия опит – на три;

 

 

6.5.6.  собственото тегло на състезателите не е фактор за тяхното класиране, а има значение само за влизането им в съответната категория и за определянето на статуса им по „Синклер”;

 

 

6.5.7.  сбора от началните тежести в двете упражнения на всеки състезател не трябва да бъде по-малък от 20 кг за всички възрастови групи в сравнение с двубоя, който те са заявили предварително и е  записан срещу тяхното име в окончателния стартов лист на състезанието;

 

 

6.5.8.  заявените след кантара начални тежести могат да се променят в едното или другото състезателно упражнения, но сбора им винаги не трябва да бъдат по малък от 20 кг от предварително заявения двубой.

 

 

6.6.       Състезател, който вече е претеглен, няма право да напуска състезанието преди то да е завършило, освен в случаите, когато за това е уведомен лекаря или журито на първенството.

 

 

6.7.       Всеки състезател, независимо от класирането си, трябва да изчака приключването на последния опит от състезанието в своята категория и ако след това не е определен за допинг-проба може да го напусне.

 

6.8.       По време на претеглянето си за участие във всички първенства състезателите представят освен състезателната си карта й лична или ученическа карта.

 

 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

 

7.1. ..... За децата до 13 години се отнасят всички стандартни изисквания на БФВТ за картотекиране, заявки за участие и пр., както при останалите възрастови групи.

 

 

 

7.2.             Състезатели от детската възрастова група имат право да участват в Държавните лични и лично-отборни първенства за кадети-1 и 2  или кадетки-1 и 2, ако това не противоречи на разпоредбите на чл.4.2. от тази наредба и покрият нормативните изисквания за съответната категория.

 

 

7.3.             Журито на състезанието има право, да отстрани веднага от първенството деца, които не са добре технически подготвени и участието им представлява заплаха за тяхното здраве.

 

7.4.             Състезанията за момичета и момчета до 13 години се провеждат с детски или женски лост и специални дискове от 5 и 10 кг с диаметър 450 мм.


 

7.5.             При тази възрастова група няма изисквания за покриване на нормативи, но за класиране във всяка категория и получаването на съответните точки се изисква двубоят на всеки състезател, да не бъде по-малък от собственото му тегло. Т.е. класирането на всеки състезател се извършва след като неговият двубой е не по-малък от изискванията за горната граница на съответната категория (Примерно в кат. до 40 кг е 40 кг), като  за последните категории от двата пола те са 59 кг за момичета и 61 кг за момчета.

 

8.   КЛАСИРАНЕ

8.1.      Индивидуалното класиране за всички възрастови групи се извършва отделно за всяка категория в трите състезателни упражнения - изхвърляне, изтласкване и двубой  по реда на първо постигналия съответното постижение, т.е. при равни резултати по напред се класира състезателят, който пръв е преодолял съответната тежест, а за да го победи, всеки следващ състезател, трябва да вдигне минимум 1 кг повече.

 

8.1-А. Ако състезанието в отделна категория се провежда в 2 групи - при равен двубой по-напред се класира състезателя, постигнал съответен резултат от първата участвала група, т.е. „Б” група.

 

8.2.      Лично-отборното класиране за всички възрастови групи се извършва:

 

 

8.2.1.  по точките, спечелени от състезателите в двете упражнения и     двубоя по следната таблица;

 

 

място

точки

място

точки

І

28

VІІ

19

ІІ

25

VІІІ

18

ІІІ

23

ІХ

17

ІV

22

Х

16

V

21

ХІ

15

20

ХІІ

14

 

място

точки

място

точки

ХІІІ

13

ХІХ

7

ХІV

12

ХХ

6

ХV

11

ХХІ

5

ХVІ

10

ХХІІ

4

ХVІІ

9

ХХІІІ

3

ХVІІІ

8

ХХІV

2

 

ХХV

1

 

8.2.2. при равни точки в отборното класиране по-напред се класира отборът, чийто състезатели са постигнали по-рано във времето класирането си от ІІ кръг, (събрали по-напред съответния брой точки), а ако състезанието се провежда в една група за всички категории – по-напред се класира отборът, чийто състезател е постигнал пръв съответното класиране, независимо от категорията.

8.3.   Получилите „0" в едно от състезателните упражнения имат право да участват в другото и да носят точки за отбора, ако са покрили норматива за него.

 

8.4.       По решение на УС на БФВТ на някои от Държавните първенства, с оглед раздаването на индивидуални награди или определянето на най-добрите състезатели за дадена възрастова група, може да се извърши й класиране по “СИНКЛЕР”. Това класиране може да служи само за конкретната цел, но не и да промени описания по-горе начин на класиране на състезатели за отделните държавни първенства.

 

8.5.      Право на класиране в Държавните първенства имат само състезателите, които са покрили нормативите за участие в дадена категория на съответната възрастова група, а при  децата до 13 години - изпълнили условията на т.7.5. от тази наредба. Освен това:

 

8.5.1.  ако състезателят е покрил норматива за двубоя в съответната категория, то изискванията за покриване на нормативи в отделните упражнения отпадат, т.е. той получава автоматично  право за класиране във всяко от тях;

 

8.5.2.  покриването на нормативите за отделните упражнения се    изисква само тогава, когато състезателят е получил “нула” в едно от тях и за да получи точки от другото е нужно, да има постижение не по-малко от посоченият за всяка категория и упражнение норматив.

 

8.6.      Когато провеждането на някое от държавните първенства съвпадне по време или е до 30 дни преди започването на европейско или световно първенство, УС на БФВТ може да задължи председателя на съдийската колегия да  пред-приеме следните действия:

 

8.6.1.  да назначи официален съдийски апарат и проведе контрол-но състезание с всички състезатели, посочени от треньорите на националните отбори;

 

8.6.2.  да отрази получените резултати от него и класира според тях националните състезатели в съответните категории от държавното първенство;

 

8.6.3.  такива контролни могат да бъдат провеждани само преди започването на съответното държавно първенство, но не й по време на неговото провеждане или след това;

8.6.4.  при контролни, чийто резултати ще се зачитат за съответно държавно първенство - не се допуска толеранс за личното тегло на отделните състезатели.

8.7. Резултати на отделни състезатели от международни първен-ства могат да бъдат зачитани за съответно държавно първенство, само, ако са постигнати от национални състезатели на първенства от международния календар на БФВТ и след решение на УС на БФВТ. При тези случаи в протоколите на държавните първенства се вписват : - възрастовата група, категорията, собственото тегло и резултатите в отделните упражнения, така, както са регистрирани в протоколите на съответното международно първенство.

8.8. Ако полученият резултат, съгласно чл. 8.7. не е удовлет-ворителен за някой състезател, или неговия клуб желае същият да участва в друга възрастова група, то той се явява на общо основание с останалите състезатели в съответното държавно първенство.

 

9. НАГРАДИ

9.1.   В Държавните лични първенства (шампионатите) за всяка възрастова група: - Състезателите, класирали се до III-то място в упражненията изхвърляне, изтласкване и двубой получават:

9.1.1. за І-во място - златен медал и званието "Шампион на Република България";

9.1.2. за II-ро  и III-то място - съответно сребърен или бронзов медал.

 

 

9.1.3. задължителното условие за получаването на медал от състезателно упражнение, е, класиралият се до ІІІ място, да е покрил съответния разряд.

9.2.   В Държавните лично-отборни първенства за всяка възрастова група: - Отборите, класирали се до III-то място получават:

9.2.1. за I-во място - званието " Шампион на Р.България" и възпоменателна купа;

9.2.2. за II-ро и III-то място - възпоменателни купи.

 

9.3.      В други състезания: - В турнирите, които се провеждат в страната, могат да участват само състезатели, които са картотекирани от своите клубове за съответната година.   Те могат да бъдат поканени лично от организаторите или влезли предварително в договорка с тях. Тези турнири се провеждат по отделни наредби, а победителите в тях получават възпоменателни купи, предметни, парични или други награди по начин и ред определен от спонсорите и организаторите на тези прояви.

9.4.      Награждаването във всяка категория от ДЛОП започва от класирането в двубоя, а след това в изхвърлянето и изтласкването, като състезателите се извикват от третото към първото място.

9.5.      Наградите на състезатели или отбори за класирането им на държавните първенства се връчват от членове на УС на БФВТ, членовете на журито на съответното първенство или упълномощени от тях лица - треньори, водачи и пр.

9.6.      Наградите за лично класиране се получават от съответния състезател или треньора на отбора, а наградите за отборно класиране се получават от капитана, водача или треньора на съответния отбор.

 

 


10. ПОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ  РЕКОРДИ

 

10.1.   Държавни рекорди за всички категории от всички възрас-тови групи се подобряват с минимална тежест от  1,0 кг.

 

10.2.   Всички държавни рекорди могат да бъдат подобрявани само на държавни и официални международни първенства (олимпийски игри, световни купи, световни и европейски първенства), и само в редовен опит, т.е. в един от трите опита за всяко от състезателните упражнения.

 

10.3.   Държавни рекорди за деца до 13 години не се  регистрират.

 

10.4.   След поставянето на държавен рекорд служебните лица изготвят съответния протокол, който представят веднага на главния секретар на първенството.

 

10.5.   След регистрацията на всеки държавен рекорд  БФВТ издава на съответния състезател официален документ за това - Удостоверение за поставен държавен рекорд.

 

10.6.   Поставилият държавен рекорд, след завършване на състезанието, задължително трябва да бъде на разположение на ръководството на първенството за даване на допинг-проба.

 

11. ПРАВИЛА ЗА ДОПИНГКОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЩАНГИ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА    ОТДЕЛНИТЕ СУБЕКТИ В НЕЯ

 

Раздела е разработен на основание: „Закон за физи-ческото възпитание и спорта”, „Правилник за приложение на ЗФВС” , „Правилник на МФВТ” и „Наредба на ММС за допингконтрол при тренировъчна и състезателна дейност”.

 

11.1.Спортистите аматьори, професионалните спортисти и длъжностните лица са длъжни да спазват изискванията и проце-дурите за допинг- контрол, установени с актове на държавни органи и на международно признатите в тази област организации.

11.2. Контролът върху използването на забранени средства или методи в тренировъчната и състезателна дейност на територията на страната се осъществява от националния Антидопинг- център към ММС.

11.3. Спортните федерации са длъжни да подпомагат допинговия контрол, като следят членуващите в тях клубове, както и националните отбори, да не използват в своята дейност средства и методи, водещи към увреждане здравето на състезателите.

11.4. На допингов контрол подлежат:

спортистите, картотекирани към БФВТ

спортисти, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на антидопинговите правила.

11.5. Допингов контрол може да бъде извършен по искане на:

международна спортна организация;

лицензирана спортна организация или нейни членове.

 

11.6. Нарушения на антидопинговите правила съставляват:

►наличието на забранена субстанция в проба на спортист;

► употребата или опитът за употреба от спортист на забранена субстанция или забранен метод;

► отказът за участие на спортист, без уважителна причина, във вземането на проби след получаване на известие или избягването по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;

► нарушаването на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на разположение за извън-състезателно тестване, включително неуспешното подаване на информация за местонахождение и пропуснатите проверки;

►фалшифициране или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата за допингов контрол;

► притежаване на забранени субстанции или методи;

► трафик, както и опит за трафик на забранени субстанции или забранени методи;

► прилагането на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение на антидопинговите правила.

11.7. Процедура на тестването:

►по време на състезание, определените за тестване спортисти се известяват писмено, непосредствено след приключване на участието им в състезанието;

 ► след уведомяване спортистът трябва да бъде съпровождан от член на антидопингов екип през цялото време до завършване на процедурата по вземане на проба;

► спортистът, определен за тестване по време на състезание, се явява на мястото за допинг контрол незабавно;

► всеки спортист, определен за тестване, има право да се яви на мястото за допинг контрол с придружител – лекар, треньор или служебно лице;

► лицата, придружаващи спортиста, могат да присъстват при процедурата по вземане на пробата освен при физиоло-гичните действия на спортиста по даване на уринна проба;

► спортистът удостоверява самоличността си с документ за самоличност или, за лицата без паспорт - състезателна карта със снимка;

► спортистът няма право да напуска мястото на провеждането на допинг- контрола без разрешение от председателя на антидопинговия екип, а в случай, че получи разрешение за временно напускане на станцията за допингов контрол, спортистът задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му;

► напускането на мястото за допингов контрол преди даването на пробата се допуска след разрешение на председателя на антидопинговия екип в следните случаи: участие в церемония по награждаване, оказване на медицинска помощ, осигуряване на придружител, представяне на документ за самоличност;

 

11.8. Нарушение на антидопинговите правила при индивиду-алните спортове, извършено от спортист и установено във връзка с проверка по време на състезание, автоматично води до анулиране на индивидуалните му резултати на това състезание, включително отнемане на медали, точки и награди от ръководния орган на проявата.

 

11.9. При провеждане на тестване извън състезание антидопинг-овият екип установява местонахождението на определения спортист и го уведомяват за допинговия контрол, като посочва мястото и времето, определени за даване на допинг пробата.

 

11.10. Случаите, при които спортистът не е на разположение за тестване на декларираното от самия него местонахождение, се считат за пропуснати проверки.

 

11.11. Отговорности:

►Когато е установено наличие на забранени препарати у състезател, който е бил или е на лагер с някой от националните отбори на страната, или по време на участието му в първенство от международния календар на БФВТ  - отговорности носят треньорите и служебните лица на федерацията.

 

► Когато е установено наличие на забранени препарати у състезател, по време на провеждане на подготовката му в клуба или по време на участието му на някое от държавните първенства на страната, както й  по време на участието му в първенства на други страни, където участва със съгласието на своя клуб, отговорности носят треньорите и служебните лица на клуба, към който същият състезател е картотекиран.

 

11.12. Контролните органи на БФВТ се задължават да бъдат без-компромисни при налагане наказания на провинилите се състезатели. Те задължително трябва да рефлектират, както върху треньорите, така и върху ръководствата на спортните клубове, които не са упражнили ефективен контрол върху своите състезатели. Независимо от времето, мястото и повода за вземането на пробата наличието на забранени средства се наказва, както следва:

 

11.12.1. За състезатели:

► анулиране на състезателни резултати, включително отнемане на медали, точки и награди;

► порицание;

► лишаване от права за срок от три месеца до окончателно лишаване от участие на спортист в състезания или дейности в областта на спорта, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес.

► в случаите, когато спортистът или друго лице може да докаже липса на значителна вина или небрежност, а установената забранена субстанция произхожда от замърсен продукт, тогава санкцията е минимум порицание, без период на лишаване от състезателни права, и максимум 2 години лишаване от състезателни права в зависимост от степента на вина на спортиста или на другото лице;

► при установяване на умишлено първо нарушение – от 2 до 4 години лишаване от състезателни права;

► при повторно такова нарушение  -  от 4 до 8 години;

 

Умишлено” -  е поведение, при което спортистът или друго лице знае, че употребата на установените субстан-ции представлява антидопингово нарушение и има значителен риск това да доведе до нарушение на антидопинговите правила.

 

► за неявяване на тестване 3 пъти в рамките на 12 месеца - лишаване от състезателни права за срок от една до 2 години;

► при повторно нарушение по предходната точка - лишаване от състезателни права за срок от 2 до 4 години.

(Това са санкции съобразно разпоредбите на Наредбата на ММС за допинг-контрол при тренировъчна и състезателна дейност. При идентични нарушения, според правилника на МФВТ, наказанията могат да бъдат й        по-високи.)

 11.12.2. За длъжностни лица:

Виновно длъжностно лице за нарушенията на антидопинговите правила - треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на отбор, спортно-техническо, медицинско и всяко лице, което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие в спортно състезание спортист - допуснало или съдействало за използването на забранени субстанции или забранени методи или за неявяване на определен за тестване състезател, се санкционира съгласно Закона за народното здраве и други разпоредби на ММС и МФВТ, което включва: -  лишаване от треньорски права за определен период от време или завинаги, лишаване от право за заемане на ръководни постове в спортни клубове и обществени организации, парични санкции и пр.

11.12.3.  За клубове:

► за едно нарушение - имуществена санкция в размер 1000 лв., ако на картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопингов.  правила;

► имуществена санкция в размер 2000 лв., ако до две години от налагане на санкцията, картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице, е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила, което за клуба се явява второ;

► имуществена санкция в размер 3000 лв., ако до две години от налагане на санкцията на картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила, което за него се явява трето или следващо, като при този случай се изваждат й отбо-рите на клуба от участия в държавни първенства за една година.

 

12. УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ

12.1. Планирането и провеждането на подготовката на нацио-налните отбори за участие в световни и европейски първенства, както и в други състезания от международния спортен календар, се осъществява от БФВТ и се подпомага от държавата.

12.2. На основание договора между ММС  и БФВТ, федерацията се задължава да организира и провежда подготовката на спортистите от националните отбори само в спортни обекти и съоражения, управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала на които министърът на ММС е принципал.

12.3. Съгласно договора на ММС с БФВТ - средствата по т.12.1. се предоставят само за централизирана подготовка (панси-онат, възстановяване, транспортни разходи и пр.), съгласно тренировъчната програма на спортистите за съответния етап на подготовка.

12.4. Съставите на националните отбори се определят от треньорите на отделните национални гарнитури със съдействието на Треньорския съвет към БФВТ. При провеждането на тренировъчни лагер-сборове и участия в международни първенства тези състави се утвърждават от УС на БФВТ.

12.5. Плановете на треньорите за протичане подготовката на всички национални отбори се утвърждават от УС на БФВТ.

12.6. На всяко свое заседание УС на БФВТ изслушва текущ отчет на старши треньорът на националния отбор за хода на подготовката на всеки състезател и отборите като цяло, както и за реализацията на годишната  план-програма.

12.7. При включването на състезател в мероприятията на националните отбори  /лагери, състезания и пр./   съответните страни приемат задължения  в следните направления:

           

              12.7.1. от страна на БФВТ  - регулярно изплащане на стипендиите за тези, които са я издействали до този момент; наличие на адекватно медицинско осигуряване;  обезпечаване на средства за възстановяване; снабдяване с тренировъчна и представителна екипировка; предоставяне на парични премии за успешно участие, съобразно разпоредбите на  Наредбата на ММС за премиране на състезатели при призови класирания в определени международни първенства.

      

    12.7.2. от страна на спортните клубове – да предоставят своите състезатели при постъпване в националния отбор в добро здравословно състояние и удовлетворителна степен на тренираност; да изискват от тях: -  проява на активност и съзнателност в  тренировъчния процес, да бъдат  дисциплинирани и да спазват на спортния режим, да  не употребяват никакви препарати без разрешение на лекаря или треньора на отбора.

12.8. Състезател, отказал участие в националния отбор без наличие на уважителни причини губи състезателни права за срок от 6 месеца от датата на повикването. На тези, които имат право да получават стипендия – същата се спира  до момента, в който състезателят е на разположение на треньорите на националните отбори (съгласно изискванията на договора на ММС с БФВТ).

12.9. По време на участие на националните отбори в международни първенства (олимпийски игри, световни и европейски първенства за всички възрастови групи) националните състезатели мога да бъдат подготвяни в залата за разгряване и извеждани на подиума единствено от треньорите на националните отбори. Лични треньори могат да извършват такава дейност само след изричното разрешение от представителят на БФВТ за съответното състезание.

12.10. До 30 дни преди всички отговорни международни първенства (олимпийски игри, световни и европейски първенства) националните състезатели, без разрешение от треньорите на националните отбори, нямат право да вземат участие в първенства и турнири на други страни, т.е. да отсъстват от тренировъчни занимания и контролни изпитания през този период от време.

 

 

 

13.    НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

13.1.   Състезатели, явили се без изискваният от състезателния правилник екип, изявили неприлично поведение или неуважение към служебните лица на първенството се отстраняват от него, а спечелените точки и медали се отнемат.

 

13.2.   Треньори, които се държат невъздържано, нагрубяват своите състезатели, отнасят се с пренебрежение и с неуважение към служебните лица, обезпечаващи дадено първенство, се отстраняват от състезанието и се предлагат на УС на БФВТ за наказание.

13.3.   Право на класиране губят състезатели и отбори, които не представят своевременно на служебните лица, оторизирани за провеждането на съответното държавно първенство,  изискващата се по Наредбата документация.

 

13.4.   Когато даден състезател  не се е явил в определеното от техническия правилник време за представяне в съответната категория (15 мин. преди започването), членовете на журито е задължено да изясни случая и вземе окончателно решение по този инцидент.

13.5.   Спечелените титли, медали и точки от състезатели, които са декласирани по дисциплинарни причини или за установена употреба на забранени стимуланти, се отнемат, а на личните треньори федерацията налага наказания, съгласно правилниците на институциите за осъществяването на допингов и анаболен контрол -  ММС и МФВТ.

13.6.   При декласиране на състезател:

13.6.1. от Държавните лични шампионати - се прави ново класиране на категорията в съответната възрастова група;

13.6.2. от Държавните лично-отборни първенства - от отбора на съответния състезател се отнемат спечените точки и се коригира цялото отборно класиране за съответното първенство.


 

13.7.   . При установяване на нередности или допуснати технически грешки  при класирането на състезател или отбор на даден клуб в току що завършило държавно първенство, е необходимо, да се реагира в срок до 7 дни след получаването на официалните протоколи за съответното първенство. Всички претенции, предявени след това, ще бъдат оставени без последствия.

 

13.8. Дисциплинарни санкции към състезатели по вдигане на тежести за проявите им по време на участието им в държавни или международни първенства, както и по време на провеждане на подготовката им в собствения клуб или в съответната национална гарнитура, където са повикани са:

 

 -    порицание;

-       временно освобождаване от тренировъчни занима-ния към съответния клуб или национална гарнитура;

-       отнемане на състезателни права за определен срок;

-       отнемане на състезателни права завинаги.

 

( Тези наказания могат да бъдат налагани по предложение на личните треньори, клубното ръководство, служебните лица по време на провеждане на държавните първенства, треньорите на националните отбори и членовете на УС на БФВТ. )

 

 

 


Г Р А Ф И К

ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПРЕЗ 2020 г.

 

Дата

Час

Място

14.01.2020               Вторник

09.00 - 12.00 ;

13 - 16.00

В спортната зала на               Ст. Загора, находяща се в центъра на града - зад пощата

16.01.2020                           Четвъртък

09.00 - 12.00;

13,00 - 16.00

В заседателната зала  на      хотел „Диана-3” - София

 

Съобразно посочения по-горе график всеки клуб има право да избере време и място за картотекирането на своите състезатели.

По време на картотекирането ще се заверяват отчетите на клубовете за дейността им  през 2019 г и проек-тите им за 2020 г, чийто срок за предаване е 20.01.2020

 

 

НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

ТУРНИР ЗА КУПА „РУСЕ” - ГР. РУСЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СЛИВЕН” - ГР. СЛИВЕН

ТУРНИР  „ВАРНА” - ГР. ВАРНА

ТУРНИР  „ИВАН АБАДЖИЕВ” - ГР. БУРГАС

ТУРНИР  „МИЛЕН ДОБРЕВ” - ГР. ПЛОВДИВ

ТУРНИР  „АЛЕКСАНДЪР БАЧИЙСКИ ” - ГР. КНЕЖА

ТУРНИР  „ПАВЕЛ КОСТОВ” - ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ЗА СЕГА ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕЗИ ТУРНИРИ

НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ


ДЪРЖАВЕН  СПОРТЕН  КАЛЕНДАР - 2020 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНО-ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА

 

П Ъ Р В И    К Р Ъ Г -  04 - 08. 03. 2020  - АСЕНОВГРАД

    В Т О Р И    К Р Ъ Г - 01 - 05. 12. 2020 - ВАРНА

 

 

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1

17-то  за Момчета - 13

2

17-то за Момичета - 13

3

6-то за Кадети - 15

4

6-то  за Кадетки - 15

5

57-мо за Кадети - 17

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

6

7-мо  за Кадетки - 17

7

62-ро за Юноши - 20

8

23-то за Девойки - 20

9

71-во за Мъже

10

34-то за Жени

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА (ШАМПИОНАТИ)

 

22 - 26. 09. 2020 - ХАСКОВО

 

 

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1

17-то  за Момчета - 13

2

17-то за Момичета - 13

3

6-то за Кадети - 15

4

6-то  за Кадетки - 15

5

57-мо за Кадети - 17

 

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

6

19-то  за Кадетки -17

7

62-ро за Юноши - 20

8

23-то за Девойки - 20

9

  73-то за Мъже

10

33-то за Жени

 

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФВТ ЗА 2020 г

 

ВИД

ПЪРВЕНСТВО

ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА

ДАТА

МЯСТО НА        

 ПРОВЕЖДАНЕ

Световна купа

за олимп. квалиф.

мъже / жени

27 - 31.01

Рим - Италия

Междун. турнир

за олимп. квалиф.

мъже / жени

28.02 - 01.03.

Малта

Световно п-во

юн./дев. до 20 г                            

16 - 24.03

Букурещ-Румъния

Европейско п-во

мъже / жени

04 - 12.04

Москва – Русия

Олимпийски игри

мъже / жени

24.07 - 09.08

Токио -  Япония

Европейски п-ва

кад / к-ки

до 15 и до 17 г

20 - 30.08

Вентпилс -Латвия

  Европейски  п-ва

юн./дев. до 20 и                              млад./дев. до  23 г

12 - 20.09

Рованиеми-Финландия

Световно п-во

кад / к-ки

до 17 г

11 - 18. 11

Лима - Перу

 

 

НОРМАТИВИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ЗА ЗВАНИЕТО “ МАЙСТОР НА СПОРТА”

 

 

МЪЖЕ

КАТЕГОРИЯ

ДВУБОЙ

55

240

61

255

67

270

73

280

81

295

89

305

96

310

102

320

109

330

+109

340

 

ЖЕНИ

КАТЕГОРИЯ

ДВУБОЙ

45

140

49

150

55

165

59

180

64

195

71

210

76

215

81

220

87

225

+87

230

 

 

 

ммм

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №1

 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО ВДИГАНЕ  ТЕЖЕСТИ

                                             СПИСЪК                                    

На състезателите по вдигане на тежести за картотекиране през .2020..г.

От клуб...................................

на населено място .................................. област. ......................

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

 

1

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

 

8

 

 

9

10

 

 

 

 

 

10

 

 

11

12

 

 

 

 

 

12

 

 

13

14

 

 

 

 

 

14

 

 

15

16

 

 

 

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

 

Дата.......…….........         печат                подпис............................

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №2

 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО ВДИГАНЕ  ТЕЖЕСТИ

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

от отбора на СК ................................................гр………………………….....

ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

което ще се проведе от... ............ до................. в гр............. …………………….

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:

 

възр. гр.

име

фамилия

ЕГН

кат.

двуб.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: 1. Изписвай точно всички данни по отделните графи!

     2. Новите състезатели – с трите имена и точното ЕГН.

     3. Възрастовите групи са: М, Ж, Ю, Д, К-17, Кк-17, К-15, Кк-15, Мо, Ми..

     4. Заявките трябва да се изпращат до 30 дни преди всяка проява, като състезателите се изписват във възходящ ред, т.е. от по-малките възрастови групи и категории към по-големите.

 

 

Дата.......…….........    печат                                  подпис............................

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №3

 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО ВДИГАНЕ  ТЕЖЕСТИ

 

ОКОНЧАТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ЗАЯВКА

от отбора на СК ................................................гр………………………….....

ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

което ще се проведе от... ............ до................. в гр....................................

 

СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  С КОРЕКЦИЯ НА ЗАЯВКАТА:

 

Възр. група

Име

Фамилия

Категория

Двубой

Преди

Сега

Преди

Сега

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

НЯМА ДА УЧАСТВАТ

Възр. група

Име

Фамилия

Категория

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Забележки:

1. Да се изписват само промените.

2. Тези състезатели, които не променят категория или двубой - не се изписват.

3. Възрастовите групи са: М, Ж, Ю, Д, К-17, Кк-17, К-15, Кк-15, Мо, Ми.

4. Тази справка се изпраща до 17.00 часа – 7 цели  дни преди започването на съответните първенства.

 

Дата.......…….........    печат                          подпис............................

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №4

 

Към т. 5.7.4.

 

 

от Наредбата

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА  НА БФВТ

 

 

КОПИЕ:

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СКВТ………………………………..

гр………………………………………..

 

М  О  Л   Б  А
 
 

 

От………………………………………..……………………… ..............................

 

 

ЕГН………………………….

.              Г-н президент,

         Желая да стана член на СКВТ “……………………………” гр………………….... . и моля, да ми бъдат разрешени състезателни права от името на този клуб.

………………/…………….            С уважение:………………………..

          / дата, година /                                                / подпис /

 

Президент  СКВТ……………………….             

 

 

                                / подпис, печат /

 

Президент БФВТ ....................................

 

 

                                                                                                  / подпис, печат

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №5

 

Към т. 5.7.5.

 

 

от Наредбата

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА  НА БФВТ

 

 

КОПИЕ:

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СКВТ…………………………………..

гр………………………………………..

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

от .............................................................................................................................................

с адрес:гр./с......................................... …….област.....................................................

ул..................................................................................ЕГН........................................

 

              Г-н президент,

 

 

         Декларирам с  пълна отговорност, че подкрепям желанието на моето дете ...........................................................................................................да стане член на СКВТ “……………………………” гр………………….... и да води редовни тренировъчни занимания по вдигане тежести под ръководството на треньорите на този клуб. 

Изразявам съгласието си, като компенсация за Вашите грижи, да притежавате напълно неговите трансферни права и се разпореждате с тях, съгласно интересите на клуба и правилниците на БФВТ.

 

………………/…………….                  С уважение:………………………..

 

 

          / дата, година /                                                        / подпис /

 

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести