|

Правилник на БФВТ

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА УРЕЖДАНЕ СТАТУТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ  И ТРЕНЬОРИ

ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

*

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА  В СИСТЕМАТА НА БФВТ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С този правилник се уреждат въпросите за статута на състезатели, треньори и клубовете по вдигане на тежести, членове на БФВТ. Той третира взаимо-отношенията между тях и тия с други физически и юридически лица във връзка с притежаване и упражняване на състезателни и трансферни права на състезатели по вдигане на тежести с аматьорски и професионален статут.

Чл.2.Правомощия да прилагат този правилник имат органите на управление и длъжностните лица на БФВТ. Този правилник се тълкува и прилага от Експертната комисия, а окончателно решение се взема от УС на БФВТ.

Чл.3.Решенията на УС на БФВТ не трябва да противоречат на Устава на БФВТ, правилника на МФВТ, ЗФВС и всички нормативни актове, които регулират тази материя.

 

ІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

 

Чл.4. Състезателните права са система от правила и изисквания, които при определени условия дават право на лица от двата пола, да вземат участие в организирана тренировъчна дейност и участват в състезания от името на определен спортен клуб повдигане тежести.

Чл.5.Само БФВТ има право да предоставя състезателни права на български състезатели по вдигане на тежести.

Чл.6.  Получаването на състезателни права и придобиване статута на спортист се осъществява чрез картотекирането и се извършва по искане на клуба, в който членува състезателя или с който има подписан  „Договор срещу възнаграждение”. Същият се задължава да извършва спортно-състезателна дейност само от името на този клуб.

 

Чл.7.  Съгласието на спортиста за получаването на състезателни права от даден клуб се  удостоверява с лична молба до БФВТ с копие до президента на съответния клуб.

 

Чл.8.Родителите на всеки състезател под 18 годишна възраст /съответно  малолетен или непълнолетен/,подават декларация по образец приложен в този Правилникза това, че срещу възможността тяхното дете да тренира и се обучава системно под грижите на съответните специалисти и за сметка на съответния клуб те мупредоставятбезвъзмездно своите трансферни права върху него. При липса на подадена молба от състезателя и декларация от родителяили настойника лицето може да премине в друг клуб по всяко време на годината без никакви ограничения.

 

Чл.9.БФВТ издава на всяко картотекирано лице състезателна карта, която заедно с документа му за самоличност удостоверява правото му за участие в тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

 

Чл.10.Състезателни права се дават само за срок от една година. Те  могат да се подновят, съгласно изискванията на съответната наредба на БФВТ, за всяка нова спортно-състезателна година.

 

Чл.11. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекиране;

4. при изтичане срока на договора;

5. при смърт и поставяне под запрещение;

6. при заличаване регистрацията на спортен клуб или ликвидация.

 

Чл.12.БФВТ може да отнеме състезателните права на даден  състезател за определен период от време или окончателно. Тези мерки се налагат:

1. по инициатива на УС на федерацията;

2. по предложение на Министъра на младежта и спорта;

3. по мотивирано предложение на спортния клуб, притежаващ правата на даден състезател;

4. по предложение на изпълнителния директор на Антидопинговия център;

5. по предложение на МФВТ.

 

Чл.13.Ако картотекирането на състезателя е неправомерно:

1. при неизпълнение на задължения от страна на клуба - то същият е нередовен от датата на картотекирането и всички негови участия се анулират;

2. по вина на длъжностно лице - състезателят губи права от момента на откриване на нарушението.   

 

Чл.14.Участие на състезател в повече от  един клуб за една спортно-състезателна година се разрешава при:

1. обединяване, разделяне или ликвидация на клуб;

2.прекратяване на договор между клуб и състезател и сключването на нов с друг клуб, т.е. при промяна на трансферните права;

3.преотстъпване на състезател;

4.приемане за редовно следване във ВУЗ, ПВУЗ и средни специални училища с прием след средно образование /с откъсване от производството/  - тогава те придобиват състезателни права от клуба, на чиято територия се намира съответното учебно заведение от деня на записването си;

5. състезатели-ученици, които в рамките на една година се преместят в друго населено място, поради промяна на местоживеене на семейството им, придоби-ват веднага състезателни права от името на новия клуб.

 

Чл.15. За българии такива с двойно гражданство, които участват в първенствата на други страни важат следните изисквания:

1.български състезатели, независимо от това, че участват в първенствата на други държави, запазват правото си за участие и в състезания от вътрешния календар на страната, при условие, че бъдат картотекирани съгласно изисква-нията на съответната наредба на БФВТ;

2.същото се отнася и за състезатели с двойно гражданство, от което едното е българско.

 

Чл.16. Изисквания при картотекирането::

1.право да бъдат картотекирани имат лица,които са български гражданиили граждани на държави членки на ЕС, на страните от Споразумението за Европей-ското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България за срок не по-малко от 6 месеца. Същите имат право да бъдат картотекирани от клуба, който ги ангажира и могат да се състезават във вътрешните първенства на страната с изключение на Държавния личен шампионат;

2. за тях важат всички изисквания на правилника и наредбите на БФВТ; 

3.в един отбор могат да бъдат включени най-много трима чужденци.

 

ІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛИ С АМАТЬОРСКИ СТАТУТ

Чл.17.Състезатели по вдигане на тежести с аматьорски статут са всички лица, за които практикуването на този спорт не е основна професия, нямат сключен трудов  договор и не получават възнаграждения за това. Такива задължително са и всички лица до навършване на 18 годишна  възраст.

 1. състезателите с аматьорски статут подписват ежегодно молба до БФВТ, с копие до президента на съответния клуб, за желанието си да участват в тренировъчна и спортно-състезателна дейност от името на същия;

2.състезателите аматьори получават състезателни права след картоте-кирането си в БФВТ, въз основа на членството си в даден спортен клуб по вдигане тежести;

3.състезателите аматьори могат да се състезават във всички държавни и международни първенства за всички възрастови групи.

 

Чл. 18.Състезателят с аматьорски статут е длъжен:

1.да изпълнява според  възможностите си тренировъчната програма на тежкоатлетическите занимания и участва в състезания от името на съответния СКВТ;

2.да изпълнява решенията на органите на БФВТ и се съобразява с нейния Устав, Наредби и Правилници;

3.да спазва изискванията на спортната етика и морал;

4. да не употребява забранени стимулиращи средства;

5. да бъде лоялен към своя клуб, треньор и ръководители.

 

Чл.19. Състезателите по вдигане на тежести от спортни и други училища и техникуми /редовно обучение/ са с аматьорски статут, независимо от формата на обучение  и навършените години.Само след завършване на образованието си в тях те придобиват правата по чл.22 от настоящия правилник.

 

Чл.20.Правоотношенията в спортните училища се уреждат както следва:

1. състезателите по вдигане на тежести от спортните училища и интернати по време на обучението си в тях участват в състезания от името на клуба, на чиято територия се намира съответното учебно заведение, ако няма друго споразумение между клубът от който състезателят идва и клубът на чиято територия се намира съответното спортно у-ще;

 

2.в едно спортно училище може да има състезатели на няколко спортни клубове по вдигане на тежести, като техните взаимоотношения се уреждат от правилника на училището, становището на местната община и споразумението между клубовете.

 

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛИ С ПРОФЕСИОНАЛЕН  СТАТУТ

Чл.21.  Всеки състезател има професионален статут, когато: -

1.има  подписан „Договор срещу възнаграждение” със спортен клуб по вдигане на тежести,    който     е вписан в  регистъра на  БФВТ;

          2. практикуването на спорта вдигане на тежести за него е основна професия и  получава възнаграждение за това.

 

Чл.22. Право да сключват възмезден договор с професионален статут имат всички състезатели по вдигане тежести, който са навършили 18 години, освен в случаите по  чл.19  от този Правилник (т.е. вече завършили средното си образование).

 

Чл.23. Условия за сключване на възмезден договор: (1). Договор между СКВТ и състезател по вдигане тежести с професионален статут (по образец на БФВТ) се сключва в писмена форма и трябва да съдържа следните задължителни клаузи:

1.срокът на договора, да бъде не по-дълъг от 4 години, като  протича задължително в рамките на един олимпийски цикъл;

          2. да определя задължително последствията за всяка една от двете страни и размер на съответните обезщетения при неговото разтрогване или трансфер;

3.да упоменава задълженията на състезателя по вдигане на тежести: - резултати от тренировъчната и състезателна дейност, дисциплина, участие в национални гарнитури, евентуално класиране и пр.;

4.да са посочени задълженията на СКВТ: - размер на работна заплата, премиране, социално и медицинско осигуряване, застраховки, екипировка, битови условия, условия за тренировъчна работа и пр.  

5. лица, ненавършили 18 години, може да сключат договор по ал. 1 със спортен клуб при спазване на действащото законодателство.

(2). Копие от всекивъзмезден договор се депозират в БФВТ. Той има пълна валидност без нотариална заверка.

(3). Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на картотекирането.

(4).Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека определя самостоятелно към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

 

Чл.24. Състезателите по вдигане на тежести с професионален статут получават състезателни права от БФВТ след представяне на сключен и действуващ трудов  (възмезден) договор със съответния СКВТ, който е вписан в регистъра на федерацията. Това им дава правото, да бъдат картотекирани и участват във всички вътрешни и международни първенства за съответния клуб за целия срока на договора. По този начин притежателите на трансферните права на тези състезатели уреждат  и техните състезателни права.

 

Чл.25. Състезатели, който имат сключен професионален възмезден договор, но в продължение на 3 месеца не са получавали заплата от своя работодател, имат право да преминат в друг клуб без наказателна мярка.

 

Чл.26.Разтрогване на професионален възмезден договор между състезател и СКВТ става по взаимно съгласие, при неизпълнение на задълженията  на клуба и по вина на състезателя, от което последствията са следните:

1.ако е по взаимно съгласие - се изпълняват поетите договорености от двете страни;

2.ако е принеизпълнение на задълженията  на клуба - състезателят има право да премине в друг клуб без наказателна мярка;

 3. ако е по вина на състезателя - същия получава нови състезателни права след  изтичане на една  календарна години от възникване на проблема.

 

Чл.27.Собствен състезател, който е навършил 18 години  и СКВТ могат й да не сключват професионален възмезден договор и същият да остане в клуба с аматьорски статут.

 

Чл.28.Договорите за спонсорство със СКВТ или отделен състезател (ако няма съответните клаузи) не дават априори право на спонсориращия, да притежава техните състезателни или трансферни права.

 

 

V. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

Чл.29.  Условия за промяна на трансферните права на състезатели:

1. Чрезвъзмезден договор за трансфер всеки състезател, независимо от своя статут /аматьорски или професионален/ може да бъде трансфериран  в друг спортен клуб от страната или чужбина;

          2.Договорът за трансфер по ал. 1 се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в трансферния регистър на спортната федерация само след предварително писмено съгласие на спортиста, като на него, освен подписите на двете страни трябва да фигурира и този на състезателя.

3.Всички условия за предоставяне на трансферните и състезателни права, включително размерът и начина на изплащане на трансферната сума са предмет на свободно договаряне между двете страни;

 

Чл.30. Условия за сключване на договор за преотстъпване или временната /срочна/ промяна на трансферните права на спортиста:

1. Чрез възмезден  договор състезателните права на спортист с аматьорски или  професионален статут може да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на една спортно-състезателната година.

2.след преотстъпването, съответния валиден договор на състезателя с преотстъпващия клуб запазва валидността си;

3.ако няма изрично споразумение, отразено в договора, преотстъпе-ният състезател  не може да възстанови състезателните си права от основния си клуб преди изтичане на договора за преотстъпване;

 

Чл. 31.(1)Промяната натрансферните права и преотстъпванията се осъщес-твява четири пъти годишно, както следва:

       1.при картотекирането за всяка спортно-състезателна година;

                  2. преди всяко състезание от вътрешния календар на БФВТ в срока, определен от Наредбата на БФВТ за съответната година.

(2)  Документите за промяна на трансферните  права и преотстъпванията трябва да се придвижват и решават в срокове, непротиворечащи на процедурите за провеждане на държавните първенства, които са отразени в наредба на БФВТ за съответната година.

 

Чл. 32.В 14 дневен срок след подписването на всички договори за трансфер или преотстъпване, те се изпращат за регистрация в БФВТ. След обстойна проверка на тяхната валидност, същите се отразяват от длъжностните лица на БФВТ в отделен “Трансферен регистър”, т.е. всички трансфери и преотстъпвания са валидни само, ако са отразени своевременно в този регистър.

 

Чл. 33. Трансферили преотстъпване на състезателни правана елитен спортист (представлявал Република България) на друга държава се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на младежта и спорта.

 

 

Чл.34.На състезатели, които виновно не изпълняват договорните отношения между страните, както по отношение на договори сключени между български СКВТ, така и тези между български и чуждестранни клубове се налагат административни наказания, съгласно разпоредбите на Устава на БФВТ.

 

 

 

 

 

 

VІ. СТАТУС НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

Чл. 31. (1) Треньорите и инструкторите по вдигане на тежести са лица, които осъществяват обучителната и тренировъчната дейност в клубовете по вдигане на тежести, членове на Сдружение БФВТ.

(2)Съгласно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 година, за да сключат договор с работодател, лицата по ал.1 трябва да имат съответната квалификация  и да са вписани в регистъра на спортно-педагогическите кадри  към ММС.

(3)При назначаването на треньори ръководствата на клубовете по вдигане на тежести или БФВТ трябва да се съобразяват с установените изисквания към тях по отношение образование, квалификацията, стаж по специалността и конкрет-ната дейност, която те трябва да извършват – подбор, първоначално обучение, работа с напреднали или подготовка на национални състезатели.

 

Чл. 32. Договорът между СКВТ или спортна федерация и треньора се сключва в писмена форма и трябва да съдържа следните задължителни клаузи:

1. дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение;

2. срок на действие на договора;

3. размера на възнаграждението и периодичността на неговото изплащане, както и обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение;

4. правата и задълженията на страните;

5. условия за здравното и социалното осигуряване на треньора;

6. условия и ред за прекратяване на договора;

 

         VІІ.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Този правилник е съобразен със „Закона за физическото възпитание и спорта”, Правилника за неговото приложение, ЗЮЛНЦ и Кодекса на труда.

§2.Всички възникнали въпроси по статута и трансфера на състезатели, неуреде-ни с настоящия правилник се решават съгласно действащото законодателство в  Р. България.

§3.  Настоящият правилник е утвърден с Решение на УС на БФВТ от  21.07.2011 г. и влиза в сила от деня на приемането му. Същият е актуализиран с Решения на УС на БФВТ от 05.07.2013 г., 09.01.2015 г. и 20.03. 2019 г.

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести