|

ПРАВИЛА ЗА ДОПИНГКОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЩАНГИ

ПРАВИЛА ЗА ДОПИНГКОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЩАНГИ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ОТДЕЛНИТЕ СУБЕКТИ В НЕЯ

 

Раздела е разработен на основание: „Закон за физи-ческото възпитание и спорта”, „Правилник за приложение на ЗФВС” , „Правилник на МФВТ” и „Наредба на ММС за допинг-контрол  при тренировъчна и състезателна дейност”.

 

1. Спортистите аматьори, професионалните спортисти и длъжностните лица са длъжни да спазват изискванията и проце-дурите за допинг- контрол, установени с актове на държавни органи и на международно признатите в тази област организации.

2. Контролът върху използването на забранени средства или методи в тренировъчната и състезателна дейност на територията на страната се осъществява от националния Антидопинг- център към ММС.

3.Спортните федерации са длъжни да подпомагат допинговия контрол, като следят членуващите в тях клубове, както и националните отбори, да не използват в своята дейност средства и методи, водещи към увреждане здравето на състезателите.

4. На допингов контрол подлежат:

►спортистите, картотекирани към БФВТ

►спортисти, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на антидопинговите правила.

5. Допингов контрол може да бъде извършен по искане на:

►международна спортна организация;

►лицензирана спортна организация или нейни членове.

 

6.Нарушения на антидопинговите правила съставляват:

►наличието на забранена субстанция в проба на спортист;

► употребата или опитът за употреба от спортист на забранена субстанция или забранен метод;

► отказът за участие на спортист, без уважителна причина, във вземането на проби след получаване на известие или избягването по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;

► нарушаването на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на разположение за извън-състезателно тестване, включително неуспешното подаване на информация за местонахождение и пропуснатите проверки;

►фалшифициране или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата за допингов контрол;

► притежаване на забранени субстанции или методи;

► трафик, както и опит за трафик на забранени субстанции или забранени методи;

► прилагането на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение на антидопинговите правила.

7.Процедура на тестването:

►по време на състезание, определените за тестване спортисти се известяват писмено, непосредствено след приключване на участието им в състезанието;

 ►след уведомяване спортистът трябва да бъде съпровождан от член на антидопингов екип през цялото време до завършване на процедурата по вземане на проба;

► спортистът, определен за тестване по време на състезание, се явява на мястото за допинг контрол незабавно;

► всеки спортист, определен за тестване, има право да се яви на мястото за допинг контрол с придружител – лекар, треньор или служебно лице;

► лицата, придружаващи спортиста, могат да присъстват при процедурата по вземане на пробата освен при физиоло-гичните действия на спортиста по даване на уринна проба;

► спортистът удостоверява самоличността си с документ за самоличност или, за лицата без паспорт - състезателна карта със снимка;

 

► спортистът няма право да напуска мястото на провеждането на допинг- контрола без разрешение от председателя на антидопинговия екип, а в случай, че получи разрешение за временно напускане на станцията за допингов контрол, спортистът задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му;

► напускането на мястото за допингов контрол преди даването на пробата се допуска след разрешение на председателя на антидопинговия екип в следните случаи: участие в церемония по награждаване, оказване на медицинска помощ, осигуряване на придружител, представяне на документ за самоличност;

 

8. Нарушение на антидопинговите правила при индивиду-алните спортове, извършено от спортист и установено във връзка с проверка по време на състезание, автоматично води до анулиране на индивидуалните му резултати на това състезание, включително отнемане на медали, точки и награди от ръководния орган на проявата.

 

9. При провеждане на тестване извън състезание антидопинг-овият екип установява местонахождението на определения спортист и го уведомяват за допинговия контрол, като посочва мястото и времето, определени за даване на допинг пробата.

 

10. Случаите, при които спортистът не е на разположение за тестване на декларираното от самия него местонахождение, се считат за пропуснати проверки.

 

11. Отговорности:

►Когато е установено наличие на забранени препарати у състезател, който е бил или е на лагер с някой от националните отбори на страната, или по време на участието му в първенство от международния календар на БФВТ  - отговорности носят треньорите и служебните лица на федерацията.

 

► Когато е установено наличие на забранени препарати у състезател, по време на провеждане на подготовката му в клуба или по време на участието му на някое от държавните първенства на страната, както й  по време на участието му в първенства на други страни, където участва със съгласието на своя клуб, отговорности носят треньорите и служебните лица на клуба, към който същият състезател е картотекиран.

 

12. Контролните органи на БФВТ се задължават да бъдат без-компромисни при налагане наказания на провинилите се състезатели. Те задължително трябва да рефлектират, както върху треньорите, така и върху ръководствата на спортните клубове, които не са упражнили ефективен контрол върху своите състезатели. Независимо от времето, мястото и повода за вземането на пробата наличието на забранени средства се наказва, както следва:

 

 

12.1. За състезатели:

► анулиране на състезателни резултати, включително отнемане на медали, точки и награди;

► порицание;

► лишаване от права за срок от три месеца до окончателно лишаване от участие на спортист в състезания или дейности в областта на спорта, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес.

► в случаите, когато спортистът или друго лице може да докаже липса на значителна вина или небрежност, а установената забранена субстанция произхожда от замърсен продукт, тогава санкцията е минимум порицание, без период на лишаване от състезателни права, и максимум 2 години лишаване от състезателни права в зависимост от степента на вина на спортиста или на другото лице;

► при установяване на умишлено първо нарушение – от 2 до 4 години лишаване от състезателни права;

► при повторно такова нарушение  -  от 4 до 8 години;

 

Умишлено” -  е поведение, при което спортистът или друго лице знае, че употребата на установените субстан-ции представлява антидопингово нарушение и има значителен риск това да доведе до нарушение на антидопинговите правила.

 

► за неявяване на тестване 3 пъти в рамките на 12 месеца - лишаване от състезателни права за срок от една до 2 години;

► при повторно нарушение по предходната точка - лишаване от състезателни права за срок от 2 до 4 години.

(Това са санкции съобразно разпоредбите на Наредбата на ММС за допинг-контрол при тренировъчна и състезателна дейност. При идентични нарушения, според правилника на МФВТ, наказанията могат да бъдат й        по-високи.)

12.2.За длъжностни лица:

Виновно длъжностно лице за нарушенията на антидопинговите правила - треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на отбор, спортно-техническо, медицинско и всяко лице, което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие в спортно състезание спортист - допуснало или съдействало за използването на забранени субстанции или забранени методи или за неявяване на определен за тестване състезател, се санкционира съгласно Закона за народното здраве и други разпоредби на ММС и МФВТ, което включва: -  лишаване от треньорски права за определен период от време или завинаги, лишаване от право за заемане на ръководни постове в спортни клубове и обществени организации, парични санкции и пр.

12.3.  За клубове:

► за едно нарушение - имуществена санкция в размер 1000 лв., ако на картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопингов.  правила;

► имуществена санкция в размер 2000 лв., ако до две години от налагане на санкцията, картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице, е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила, което за клуба се явява второ;

► имуществена санкция в размер 3000 лв., ако до две години от налагане на санкцията на картотекиран от клуба спортист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила, което за него се явява трето или следващо, като при този случай се изваждат й отбо-рите на клуба от участия в държавни първенства за една година.

 

 УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ

13. Планирането и провеждането на подготовката на нацио-налните отбори за участие в световни и европейски първенства, както и в други състезания от международния спортен календар, се осъществява от БФВТ и се подпомага от държавата.

14. На основание договора между ММС  и БФВТ, федерацията се задължава да организира и провежда подготовката на спортистите от националните отбори само в спортни обекти и съоражения, управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала на които министърът на ММС е принципал.

15.Съгласно договора на ММС с БФВТ - средствата по т.12.1. се предоставят само за централизирана подготовка (панси-онат, възстановяване, транспортни разходи и пр.), съгласно тренировъчната програма на спортистите за съответния етап на подготовка.

16.Съставите на националните отбори се определят от треньорите на отделните национални гарнитури със съдействието на Треньорския съвет към БФВТ. При провеждането на тренировъчни лагер-сборове и участия в международни първенства тези състави се утвърждават от УС на БФВТ.

17. Плановете на треньорите за протичане подготовката на всички национални отбори се утвърждават от УС на БФВТ.

18. На всяко свое заседание УС на БФВТ изслушва текущ отчет на старши треньорът на националния отбор за хода на подготовката на всеки състезател и отборите като цяло, както и за реализацията на годишната  план-програма.

19. При включването на състезател в мероприятията на националните отбори  /лагери, състезания и пр./   съответните страни приемат задължения  в следните направления:

                     19.1.от страна на БФВТ  - регулярно изплащане на стипендиите за тези, които са я издействали до този момент; наличие на адекватно медицинско осигуряване;  обезпечаване на средства за възстановяване; снабдяване с тренировъчна и представителна екипировка; предоставяне на парични премии за успешно участие, съобразно разпоредбите на  Наредбата на ММС за премиране на състезатели при призови класирания в определени международни първенства.

           19.2. от страна на спортните клубове – да предоставят своите състезатели при постъпване в националния отбор в добро здравословно състояние и удовлетворителна степен на тренираност; да изискват от тях: -  проява на активност и съзнателност в  тренировъчния процес, да бъдат  дисциплинирани и да спазват на спортния режим, да  не употребяват никакви препарати без разрешение на лекаря или треньора на отбора.

20. Състезател, отказал участие в националния отбор без наличие на уважителни причини губи състезателни права за срок от 6 месеца от датата на повикването. На тези, които имат право да получават стипендия – същата се спира  до момента, в който състезателят е на разположение на треньорите на националните отбори (съгласно изискванията на договора на ММС с БФВТ).

21. По време на участие на националните отбори в международни първенства (олимпийски игри, световни и европейски първенства за всички възрастови групи) националните състезатели мога да бъдат подготвяни в залата за разгряване и извеждани на подиума единствено от треньорите на националните отбори. Лични треньори могат да извършват такава дейност само след изричното разрешение от представителят на БФВТ за съответното състезание.

22. До 30 дни преди всички отговорни международни първенства (олимпийски игри, световни и европейски първенства)националните състезатели, без разрешение от треньорите на националните отбори, нямат право да вземат участиев първенства и турнири на други страни, т.е. да отсъстват от тренировъчни занимания и контролни изпитания през този период от време.

 

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

 1.  Състезатели, явили се без изискваният от състезателния правилник екип, изявили неприлично поведение или неуважение към служебните лица на първенството се отстраняват от него, а спечелените точки и медали се отнемат.

 

 1. Треньори, които се държат невъздържано, нагрубяват своите състезатели, отнасят се с пренебрежение и с неуважение към служебните лица, обезпечаващи дадено първенство, се отстраняват от състезанието и се предлагат на УС на БФВТ за наказание.
 2. Право на класиране губят състезатели и отбори, които не представят своевременно на служебните лица, оторизирани за провеждането на съответното държавно първенство,  изискващата се по Наредбата документация.

 

 1. Когато даден състезател  не се е явил в определеното от техническия правилник време за представяне в съответната категория (15 мин. преди започването), членовете на журито е задължено да изясни случая и вземе окончателно решение по този инцидент.
 2. Спечелените титли, медали и точки от състезатели, които са декласирани по дисциплинарни причини или за установена употреба на забранени стимуланти, се отнемат, а на личните треньори федерацията налага наказания, съгласно правилниците на институциите за осъществяването на допингов и анаболен контрол -  ММС и МФВТ.
 3. При декласиране на състезател:

28.1.от Държавните лични шампионати - се прави ново класиране на категорията в съответната възрастова група;

28.2.от Държавните лично-отборни първенства - от отбора на съответния състезател се отнемат спечените точки и се коригира цялото отборно класиране за съответното първенство.

 1. При установяване на нередности или допуснати технически грешки  при класирането на състезател или отбор на даден клуб в току що завършило държавно първенство, е необходимо, да се реагира в срок до 7 дни след получаването на официалните протоколи за съответното първенство. Всички претенции, предявени след това, ще бъдат оставени без последствия.

 

 1. Дисциплинарни санкции към състезатели по вдигане на тежести за проявите им по време на участието им в държавни или международни първенства, както и по време на провеждане на подготовката им в собствения клуб или в съответната национална гарнитура, където са повикани са:

 

 -    порицание;

 • временно освобождаване от тренировъчни занимания към съответния клуб или национална гарнитура;
 • отнемане на състезателни права за определен срок;
 • отнемане на състезателни права завинаги.

 

Тези правила са въведени с решение на УС на БФВТ от 24.4.2019 г и допълнени с решение на УС от 09.02.2021 г.

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести