|

ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. БФВТ разработва и изпраща до клубовете по вдигане на тежести от страната  задължителни изисквания за спазване на противо-епидемиологични мерки от всички лица свързани с практикуването на тежкоатлетическия спорт (състезатели, треньори, съдии и деятели и пр.) в условия на тренировъчната и състезателна дейност.
 3. Всички споменати по-горе лица са длъжни да се съобразяват с препоръчаните мерки и да следят за стриктното им изпълнение.
 4. Длъжностните лица по места трябва да обезпечават сигур-ност по време на тренировъчните занимания и упражняват системен контрол върху всички занимаващи се  в съответната спортна зала.
 5. При установяването на нарушения на въведените правила  и изисквания, да се налагат респектиращи санкции на провинилите се.
 6. Клубовете по места трябва да водят изрядна документация за всички регистрирани случаи на заболели от инфекцията.
 7. Ръководството на БФВТ трябва да координира работата на всички центрове по вдигане на тежести от страната за прилагане на превантивни и ефикасни мерки в борбата срещу пандемията.

 

 1. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ:

 

 1. За клубовете по вдигане на тежести от страната:
 2. Тренировъчните зали трябва да бъдат снабдени с необходи-мите дезинфектанти и други средства за обща и лична хигиена. Препоръ-чително е,  уредите да се дезинфекцират преди всяко тренир. занимание.
 3. В тренировъчните залите не трябва да не се допускат по никакъв повод външни лица или зрители.
 4.  Треньорите трябва да следят за поведението на отделните състезатели  - отпадналост, гърло, температура, кашлица, болки  в мускулите и пр. При наличие  на такива отклонения, е необходимо да се вземат спешни мерки, както към такова лице, така и към останалите, които са били в контакт с него. Последните трябва да се изпрашат незабавно за изследване с PSR-тестове и се поставят под карантина.
 5. За националните отбори:
 6. Предварителен медицински преглед от лекаря на отбора на всеки новопристигнал състезател.
 7. Пълно изолиране на всички състезатели от контакти с външни лица,  спазване на стриктен режим в бита и тренировъчните занимания от всички по време на целия лагер-сбор.
 8. Строго  спазване на всички противо-епидемиологични мерки, въведени по време на пандемията, от страна на всички състезатели, треньори и служебни лица.
 9. Засилен медицински контрол по време на целия лагер-сбор, използване на адекватни средства за стимулиране и възстановяване на отделните състезатели при условията на пандемията.

 

 

 1. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ  ОТ РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ:

 

 • Преди започване на всяко състезание водачите (треньорите) на всеки отбор трябва да представят на лекаря на проявата индивидуален пред-състезателен медицински преглед за всеки участник заверен от медицинско лице по местоживеене, в който изрично се упоменава, че същият не е носител на  коронавирус COVID-19.
 • Всички участници, треньори и служебни лица трябва да бъдат с маски във всяко от помещенията на спортната зала: – зала за разгряване, коридори, състезателна зала, сервизни помещения и пр. от началото до края на първенствата.
 • В зала за състезания трябва да се стои само през стол и през ред. В нея могат да присъстват само състезатели, треньори, съдии и служебни лица при пълно отсъствие на външни такива.
 • Без маски могат да бъдат само състезатели, които в момента участват в някоя от категориите и секретарите на първенството.
 • При награждаване -  състезатели и официални лица трябва да бъдат задължително с маски.
 • В залата за разгряване не се допускат никакви външни лица, освен състезатели и треньорите им за съответната група.
 • Пред двете зали трябва да има масичка с дезинфектанти, които трябва да се използват разумно.
 • Лостовете трябва да се почистват с дезинфектант след прик-лючването на всяко състезателно упражнение във всяка категория.
 • Задължават се треньорите на всички участващи, да запознаят състезателите си с тези разпореждания и от своя страна, да упражняват контрол за изпълнението им.
 • За всяко първенство ръководството на БФВТ трябва  да определят служебни лица, които да следят за изпълненията на тези разпореждания и при установени нарушения, да предприемат адекватни  мерки за санкциониране на нарушителите. Те могат да бъдат от декласиране на проявил се състезател до анулиране участието на всички състезатели от даден отбор, ако нарушенията са извършени от повече лица.

   Този  документ ще бъде изпратен за информация до всички клу-бове от страната, които са членове на БФВТ.

                                   

 

                                       Президент:

                                                                  / Неделчо Колев /

 

 

 

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести